top of page
VR Goggles
Òganizatè Konbit Wiki Kreyolo 2023

Mèsi paske ou vle angaje w avèk nou, n ap kontakte w pita.

Byenvini ! Nou regrèt sa! Dat poze kandidati pou se manm benevòl nan komite òganizasyon Konbit Wiki Kreyolo bout. Nou swete ou ka toujou bay kout men pa w nan ede Kanpay la reyisi. Nou swete wè ou nan evènman yo Ann fè Konbit pou bay lang nou plis valè!

bottom of page